Dit is veel tekst, maar het is nodig en bovendien verplicht. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van de EV Coöperatie U.A.

Bij gebruik door u van onze informatie en diensten kunnen wij gegevens, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het opgeven voor ontvangst van onze nieuwsbrief. Wij doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Voorts doen wij dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waarin u als gebruiker bent geïnteresseerd.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan deze informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door de EV Coöperatie (hierna: EVCoop). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de EV Coöperatie U.A. te Harderwijk.

Contact
Met dit privacy- en cookiebeleid willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Als u vragen heeft over dit document of over de verwerking van gegevens door de EVCoop, neemt u dan aub contact met ons op.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt altijd zelf de keuze of u persoonsgegevens wel of niet wilt invoeren. Maar om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens wel noodzakelijk.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens door de EVCoop
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop EVCoop uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

Toestemming
Er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door EVCoop, zoals wanneer u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.

Wettelijke verplichting
In sommige gevallen moet EVCoop uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op EVCoop rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Gerechtvaardigd belang
De EVCoop kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van de EVCoop (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkings- verantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat de EVCoop in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet voor de hand.

Soorten gegevens
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoon)gegevens verwerken van abonnees op onze nieuwsbrieven, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) platformen, diverse app’s, en andere diensten, zoals online promoties, evenementen, acties en prijsvragen. Per product/dienst verschilt het of en zo ja welke (persoon)gegevens wij daarbij kunnen verwerken. Wij kunnen (persoons) gegevens verzamelen op de volgende manieren:

  • Het aanmaken van een account op het (mobiele) platform of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
  • Het aanvragen van producten/diensten via het (mobiele) platform (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via het platform aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;
  • Gebruik van ons (mobiele) platform: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van ons (mobiele) platform, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de eventuele advertenties die daarbij zijn vertoond en de eventuele advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

De gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

Delen adresgegevens met derden
Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via email informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit de EVCoop.
In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Cookies
Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Zowel wij als eventuele adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld:

  • om bij te houden welke voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
  • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op ons platform (s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op het platform worden bezocht;
  • om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Mits u daartoe toestemming hebt gegeven.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen, aangezien onze website dan niet (in een cookie) kan opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.
Partners en door partners ingeschakelde partijen om eventuele advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via ons platform eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze voorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via ons (mobiele) platform uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, partners mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat een eventuele advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop ‘Cookie instellingen aanpassen’ bovenaan deze pagina.

Locatiegegevens
Via onze website op uw telefoon kunnen wij uw locatiegegevens gebruiken, om u eventueel te kunnen voorzien van op uw locatie gebaseerd (lokale) nieuws. Uw locatie wordt in dat geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. In dat geval  wordt altijd vooraf uw vrije, expliciete, ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming daarvoor gevraagd. Hebt u toestemming gegeven, maar wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon te allen tijde eenvoudig uitschakelen.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

Bezwaar, inzage, wijziging, overdraagbaarheid, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens
Wij willen volledig transparant zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u alle duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neemt u dan aub contact met ons op.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene bepaalde rechten jegens de EVCoop als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door gebruik te maken van de hiervoor bedoelde formulieren van de EVCoop. Deze formulieren kunnen opgevraagd worden via info@evcoop.nl .Voordat wij uw verzoek inwilligen, zullen wij u vragen om zekerheid te bieden dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een eventueel kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.

U heeft de volgende rechten
Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op wissen van gegevens: u heeft uiteraard recht op het wissen van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor de EVCoop is om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege specifieke redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw situatie.
Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de EVCoop of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan maatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via ons platform of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2019.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

nl_NLNederlands